Δευτέρα, 17 Μαΐου 2010

ΤΟ ΔΟΣΙΜΟ ΔΕ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΜΑ

 
Κανένας δεν μπορεί να πει: Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη; Γιατί και αν ακόμα δεν μπορείς να δώσεις όσα εκείνοι οι πλούσιοι στις δωρεές τους στι θυσαυροφυλάκιο του ναού, τοτε δώσε δυο λεπτά σαν εκείνη τη χήρα την φτωχή και τα δέχεται απο μέρους σου ο Θεός καλύτερα απο τις δωρεές των πλουσίων.Δεν έχεις ούτε τόσα; Έχεις όμως δυνάμεις κια μπορείς να  ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου.Δέν μπορείς ούτε αυτό ;Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελεήσον τον, λοιπόν, με τον παρηγορητικό λόγο και ακούσε αυτόν που λέει:  << 'Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος απο τα δώρα>>. 'Υπόθεσε τώρα οτι ούτε με τον λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος.Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφος σου, να τον βοηθήσης αντέχοντας τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται απο τον κοινό σας εχθρό τον διάβολο.Και,αντί να του πείς μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σωπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντας την απο τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμα, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός  σου, να τον ελέησεις  και να του συγχωρέσεις την αμαρτία του για να συγχωρηθείς και εσύ απο το Θεό. Γιατί η Γραφεί λέει: << Συγχωρείται για να σας συγωρέσει και σας ο Θεός>>.Καί να πού ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας εδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί, λοιπόν, να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σωμα του συναθρώπου σου αλλά ελεείς την ψυχη του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος απο αυτό πο προσφέρεται στην ψυχή του άλλου; Όσο πιό πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχη ειναι μεγαλύτερο απο αυτό που δίνεται στο σώμα.Έπομένως κανένας δεν μπορεί να πει: << δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη >> Ό καθένας μπορεί, ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποια βρίσκεται.                                                    
 
Αββάς Δωροθέος
 
Πηγη: ΕΚΦΡΑΣΗ ( ΔΙΜΗΝΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010

Συνεχής Αγώνας.............με αντίκρυσμα!

Στον άνθρωπο ανήκει να αγωνίζεται και στο Χριστό να δίνει τις δυνάμεις!!!!!!!!!

Γέροντας Ιουστίνος Πόποβιτς.

Τρίτη, 4 Μαΐου 2010

Προσευχή του Αγ. Ισαάκ του Σύρου
Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, όστις έκλαυσας επί Λαζάρω και έχυσας δάκρυα λύπης και συμπαθείας επάνω εις αυτόν, δέξαι τα της πικρίας μου δάκρυα ιάτρευσον δια των αγίων σου παθημάτων τα πάθη μου θεράπευσαν δια των πληγών σου τας ψυχικάς μου πληγάς δια του τιμίου σου αίματος καθάρισον μου το αίμα, και ένωσον την ευωδίαν του ζωοποιού σου σώματος τω σώματι μου , η χολή, την οποίαν παρά των εχθρών εποτίσθης, ας γλυκάνει την ψυχήν μου από την πικρίαν, την οποίαν ο αντίδικος μου διάβολος μ
επότισε. το πανάγιον σου σώμα, το οποίον ετανύσθη επί του σταυρού, ας αναπτερώσει προς σε τον νουν μου, όστις εσύρθη κάτω υπό των δαιμόνων.Η παναγία σου κεφαλή, την οποίαν έκλινας επί του σταυρού, ας υψώσει την κεφαλήν μου, την περιυβρισθείσαν υπό των αντιπάλων δαιμόνων.
αι πανάγιαι σου χείρες, αι καθηλωθείσαι υπό των παρανόμων εν τω σταυρώ, ας με αναβιβάσωσι προς σε εκ του χάσματος της απωλείας, καθώς υπεσχέθη το πανάγιον σου στόμα.
το πρόσωπον σου, το δεξάμενον ραπίσματα και εμπτύσματα υπό των καταράτων Ιουδαίων, ας μου λαμπρύνει το πρόσωπον, το οποίον εμολύνθη από τας αμαρτίας .
Η ψυχή σου, την οποίαν επί του σταυρού υπάρχον, παρέδωκας εις τον πατέρα σου, ας με οδηγήσει προς σε δια της χάριτος σου.
δεν έχω καρδίαν θλιβομένην προς αναζήτησιν σου, δεν έχω μετάνοια, δεν έχω κατάνυξη, ουδέ δάκρυα, τα οποία επαναφέρουσι τα τέκνα εις την ιδίαν αυτών πατρίδα.
Δεν έχω, δέσποτα, δάκρυον παρακλητικόν,εσκοτίσθη ο νους μου από την ματαιότητα του κόσμου, και δεν δύναται ν
ατενίση προς σε μετά πόνου. εψυχράνθη η καρδία μου από το πλήθος των πειρασμών, και δεν δύναται να θερμανθή δια των δακρύων της προς σε αγάπης.
Αλλά συ, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησαι μοι τελείαν μετάνοια και καρδίαν επίπονον, ίνα ολοψύχως εξέλθω εις αναζήτησιν σου, διότι άνευ σού θέλω αποξενωθεί από παντός αγαθού. Χάρισαι μοι λοιπόν, ω αγαθέ, την χάριν σου ο πατήρ, όστις σ
εγέννησεν εκ των κόλπων αυτού αχρόνως και αιδίως, ας ανανεώση εις εμέ τας μορφάς της εικόνος σου.
σ
εγκατέλιπον, μη μ εγκαταλείπεις εχωρίσθην από σού, έξελθε εις αναζήτησιν μου, και ευρών εισάγαγε με εις τας νομάς σου, και συναρίθμησε με μετά των προβάτων της εκλεκτής σου ποίμνης, και διάθρεψον με μετ αυτών εκ τής χλόης των θείων σου μυστηρίων, των οποίων υπάρχει κατοικητήριον η καθαρά καρδία, εις την οποίαν αναφαίνεται η έλλαμψις των αποκαλύψεων σου,η οποία έλλαμψις είναι παρηγοριά και αναψυχή των κοπιόντων δια σε εν θλίψεσι και διαφόροις μάστιξι, της οποίας ελλάμψεως είθε ν αξιωθώμεν και ημείς δια της χάριτος και φιλανθρωπίας σου, του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις τοις αιώνας των αιώνων. Αμήν.